Rejsevilkår

Version af 17. december 2008


1. Generelt om Europro Language Limited rejser
Forplejning under rejsen, drikkevarer samt transport til og fra afrejse- og ankomstdestinationen (transfer) er ikke inkluderet i prisen med mindre dette udtrykkeligt fremgår af bekræftelsen/rejsebeviset. Omfatter rejsen overnatning er prisen baseret på indkvartering i delt værelse med mindre andet er angivet. Europro Language Sprachreisebüro Herrnsdorf er registreret i Tysk Rejsegarantifonden ("Insolvenzversicherung § 651k BGB") og er omfattet af garantifondens dækning.

2. Navne på bekræftelser/rejsebeviser og billetter
De rejsende har selv ansvaret for, at Europro Language Limited får oplyst korrekte navne v ed bestillingen. Et oplyst deltagernavn skal altid være i overensstemmelse med den rejsendes pas og/eller billedelegitimation, og Europro Language Limited påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelsen af ukorrekte navneoplysninger kan medføre.

3. Forsikring mod afbestilling på grund af akut sygdom m.m
Afbestilling på grund af akut sydom, ulykke m.m. fritager ikke den rejsende for betaling af eventuelle afbestillingsgebyrer, som anført nedenfor i punkt 5 under “Afbestilling af rejsen”. Det anbefales derfor, at den rejsende tegner en sygdomsafbestillingsforsikring. Forsikringspræmien tilbagebetales ikke, når en rejses pris refunderes som følge af en opstået forsikringsbegivenhed, der er omfattet af afbestillings- forsikringen. En sygdomsafbestillingsforsikring kan efter at bestilling/tegning er foretaget ikke afbestilles, ej heller hvis rejsen, til hvilken forsikringen er tegnet, efterfølgende afbestilles af andre grunde end sygdom m.v.. Detaljerede forsikringsbetingelser udleveres i forbindelse med forsikringens bestilling. Afbestillings- forsikringer tegnes gennem HanseMerkur Reiseversicherung AG, Tyskland. Forsikringsaftalen betragtes først som indgået, når Europro Language Limited har modtaget præmiebetalingen. Alle henvendelser vedr. forsikringen skal rettes til HanseMerkur Reiseversicherung AG.

4. Bestillings- og betalingsbetingelser
Bestillingen er først bindende for Europro Language Limited, når depositum eller rejsens fulde pris er modtaget i overensstemmelse med de nedenfor anførte betalingsbetingelser. Særaftaler med Europro Language Limited, baseret på den rejsendes særlige ønsker, skal for at have gyldighed fremgå af bekræftelsen/rejsebeviset. Manglende overholdelse af betalingsbetingelserne, herunder ved for sen betaling, medfører, at bestillingen automatisk annulleres. Ved automatisk annullering hæfter den rejsende for betaling af afbestillingsgebyr i overensstemmelse med de nedenfor anførte afbestillingsbetingelser. Helt eller delvist ubenyttede dele af rejsen refunderes ikke. Ved enhver indbetaling, skal der henvises til bookingnummer.

For pakkerejser (f.eks. sprogrejser, feriekurser, m.v.) og ordinære sprogkurser gælder:
• Ved bestilling mere end 40 dage før afrejse skal depositum, 50% af rejsens pris pr. person, være Europro Language Limited i hænde senest 10 dage efter bestillingen. Restbetalingen af rejsen skal være Europro Language Limited i hænde senest 30 dage før afrejse.
• Ved bestilling mindre end 40 dage før afrejse skal hele rejsens pris være Europro Language Limited i hænde senest 72 timer efter bestillingen er foretaget.
• Ved bestilling mindre end 7 dage før afrejse skal hele rejsens pris betales øjeblikkelig med kreditkort eller ved personlig henvendelse i vort kontor.
En “pakkerejse” er en kombination af forskellige rejseydelser, der af en arrangør udbydes samlet som en på forhånd fastlagt kombination eller sælges samlet inden afrejse og såfremt rejsen har en varighed på over 24 timer eller omfatter en hotelovernatning.

For fly, tog og færge billetter m.v. gælder:
Hele rejsens pris skal betales øjeblikkelig med kreditkort eller ved personlig henvendelse i vort kontor. Der gælder særlige rejsevilkår af fly-, tog- eller færgeselskaber. Vilkårene kan rekvireres ved henvendelse til Europro Language Limited.

5. Afbestilling af rejsen
Enhver rejsende har ret til at afbestille en rejse. Såfremt en bestilt rejse ikke eller kun delvist skal benyttes bedes dette meddelt bestillingskontoret/rejsebureauet hurtigst muligt og inden udrejsedagen. Er der købt returrejse skal ændringer/afbestillinger meddeles inden reservationens 1. udrejsedag. Dog vil rejsens fulde pris altid være tabt uanset tidspunktet for afbestillingen, såfremt Europro Language Limited ved bestillingen har oplyst, at afbestilling på grund af underleverandørernes (hoteller, hytteudlejere, transportselskaber m.v.) vilkår/bestemmelser ikke kan ske. Flyvebilleter kan ikke afbestilles udden afbestillingsforsikring.

Afbestilling af pakkerejser og sprogkurser:
• Ved afbestilling af rejsen mere end 40 dage før afrejse tilbagebetales det betalte depositum med et fradrag på 10% af rejsens pris i administrationsgebyr dog minimum DKK 400,- per reservation.
• Ved hel eller delvis afbestilling af rejsen mellem 40 og 14 dage før afrejse betales et afbestillingsgebyr på 50% af rejsens samlede pris, inklusive eventuelle tilkøbte ekstraydelser (forsikringer undtaget) dog minimum DKK 400,- per reservation.
• Ved hel eller delvis afbestilling mellem 14 dage og 2 dage før afrejse betales et afbestillingsgebyr på 75% af rejsens samlede pris, inklusive eventuelle tilkøbte ekstraydelser (forsikringer undtaget) dog minimum DKK 400,- per reservation.
• Ved hel eller delvis afbestilling dagen før afrejsedagen eller senere samt ved udeblivelse eller forsinket fremmøde – uanset grunden hertil – er rejsens samlede pris, inklusive tilkøbte ekstraydelser, tabt.

6. Ændring af rejsen
6.1. Ændring af rejsen efter bestilling er foretaget
Ønsker den rejsende at ændre rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, værtsfamilien, antal deltager og lign., efter at en bindende bestilling er foretaget, kan sådanne ændringer foretages mod betaling af et administrationsgebyr på 150% af differencen i rejsens totalpris opstået som følge af ændringen, dog min. 200,- kr. pr. reservation. Betingelsen herfor er dog, at der rettes henvendelse herom til Europro Language Limited senest 40 dage før afrejse samt at de nødvendige reservationsmuligheder er til stede. Ændringer hvor rejsens totalpris øges udløser ikke et administrationsgebyr med undtagelse af ændringer i hotelbestillinger, som altid udløser et ændringsgebyr på kr. 400,- pr. ændring. Dog skal de ekstra omkostninger, der måtte følge af ændringen, betales. Enhver ændring af rejser, der foretages senere end 40 dage før afrejse betragtes af Europro Language Limited som en delvis annullering af rejsens ydelser. Dette kan have betydning for den rejsendes betaling af afbestillingsgebyrer, depositum m.v. i henhold til de gældende afbestillingsregler, se punkt 5. Flybilleter kan ikke ændres.

6.2. Navneændringer/overdragelse
En bestilt og bekræftet rejse kan af den rejsende (bestilleren) overdrages til enhver anden person indtil 7 dage før afrejse mod betaling af de med overdragelsen eventuelt forbundne omkostninger. Betingelsen herfor er dog, at der rettes henvendelse herom til Europro Language Limited senest 7 dage før afrejse, og at den til hvem rejsen overdrages opfylder de nødvendige betingelser, herunder de pas-, visa- og sundhedsmæssige bestemmelser, som Europro Language Limited måtte have stillet ved rejsens bestilling. Bestilleren og den til hvem rejsen overdrages hæfter begge solidarisk for eventuelle restindbetalinger samt de omkostninger, der måtte følge af selve overdragelsen. Ændres eller overdrages rejsen senere end 7 dage før afrejsen betragtes dette som en afbestilling og nybestilling. Dette kan have betydning for den rejsendes betaling af afbestillingsgebyrer, depositum m.v. i henhold til de gældende afbestillingsregler, se punkt 5. Europro Language Limited kan nægte overdragelse af en rejse, såfremt det kan godtgøres, at det på grund af de benyttede hotellers, hytteudlejeres, trafik- og flyselskabers og/eller myndighedernes bestemmelser ikke er muligt.

7. Prisændringer efter bestilling er foretaget
Europro Language Limited forbeholder sig ret til uden varsel at ændre rejsens pris i såvel opadgående som nedadgående retning i forhold til den ved rejsebestillingen aftalte pris på grund af ændringer i:
1. Transportomkostninger
2. Skatter, afgifter eller gebyrer, så som lufthavns-, havne og landings-/startafgifter
3. Valutakurser, som er anvendt ved beregningen af rejsens pris. Eurokursen, der på bestillingstidspunktet er anvendt ved prisberegningen, kan oplyses ved henvendelse til Europro Language Limited. Efterfølgende prisforhøjelser på pakkerejser, skal for at være bindende for den rejsende være meddelt og modtaget af denne (bestilleren) senest 20 dage før afrejse, hvorefter den aftalte pris ikke kan ændres. Beregningsmetoden, som Europro Language Limited anvender ved prisændringer er, at rejsens pris ændres i overensstemmelse med ændringerne i de omkostninger under pkt. 1-3, der faktisk har betydning for rejsens pris.

8. Pas, visum, vaccinationer
Den rejsende har selv ansvaret for at medbringe gyldig rejsehjemmel, pas og visum samt opfylde eventuelle vaccinationskrav og lign., der skal være opfyldt for at rejsen kan gennemføres. For danske statsborgere er visum ikke påkrævet på Europro Language Limited rejser (udtagen rejser til USA, Canada og Australien), medens det for rejser til visse lande kræves, at den rejsendespas skal være gyldigt i mindst 3 måneder efter indrejse. Ved rejser til/fra ikke-Schengenlande, f.eks. England, skal gyldigt pas medbringes. Ved rejse til Schengenlande skal gyldigt pas medbringes som identifikationspapir, hvor kørekort eller anden billedlegitimation vil være tilstrækkelig. Rejsende, der ikke har dansk pas, skal selv oplyse dette ved rejsens bestilling, således at Europro Language Limited kan vejlede og eventuelt henvise den rejsende til at indhente aktuel og korrekt information hos det pågældende lands ambassade eller konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination.

9. Reklamationer over fejl og mangler under rejsen
Konstaterer den rejsende mangler ved rejsen undervejs eller på selve rejsemålet, skal den rejsende hurtigst muligt efter manglens konstatering klage til Europro Language Limited, således at manglen inden rimelig tid og uden væsentlig ulempe for den rejsende kan blive rettet/afhjulpet. Reklamationer over indkvartering, udflugter, ledere m.v. på selve rejsemålet bedes rettet til Europro Language Limited stedlige repræsentant eller Europro Language Limited i Danmark. Reklamationer, hvor den rejsende under selve rejsen har undladt at klage og derved har afskåret Europro Language Limited fra muligheden for at udbedre/afhjælpe mangler, vil blive afvist. Lider den rejsende tab, herunder person- og tingskade, som er en direkte og påregnelig følge af en mangel ved rejsen, har den rejsende krav på erstatning, medmindre manglen skyldes “force majeure” eller en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved bestillingen eller være undgået eller afbødet. Efterfølgende reklamationer skal hurtigst muligt og senest 4 uger fra hjemkomst rettes skriftligt direkte til Europro Language Limited, Sprachreisebüro Herrnsdorf, Malschweg 10, D-13593 Berlin, Tyskland. Europro Language Limited bestræber sig på at behandle alle reklamationer grundigt og korrekt i henhold til gældende lovgivning. Europro Language Limited begrænser i øvrigt sit erstatningsansvar for mangler samt person- og tingskader i overensstemmelse med reglerne de internationale transportkonventioner: Warszawa Konventionen (flytransport), Athen Konventionen (søtransport) og COTIF Konventionen (togtransport). Ethvert krav, der på grundlag af en indgået rejseaftale rettes mod Europro Language Limited, skal behandles ved tyske domstole og efter tysk ret.

10.1. Ændringer i eller aflysning af pakkerejser
Enhver ikke bagatelagtig ændring i samt aflysning af rejsen skal den rejsende hurtigst muligt informeres om. Samtidig med informationen om ændring eller aflysning skal den rejsende informeres om dennes beføjelser, samt til hvem og indenfor hvilken frist den rejsende skal reklamere samt hvordan den rejsende i øvrigt skal forholde sig. Medfører eventuelle ændringer, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har den rejsende krav på et prisnedslag fra Europro Language Limited. Ændringer i rejsen, der må anses at være væsentlige for kunden, eller aflyses rejsen helt, uden at dette skyldes den rejsendes egne forhold, kan den rejsende:
1. Ophæve den indgåede rejseaftale og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb i henhold til betalingsaftalen, eller
2. Deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt Europro Language Limited uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Vælger den rejsende at deltage i en rejse af højere eller ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal den rejsende selv betale prisforskellen eller have prisforskellen refunderet. Den rejsende skal snarest muligt efter ændringsmeddelelsen er modtaget, underrette Europro Language Limited om sit endelige valg.

10.2 Ansvar og ansvarsfrihed for Europro Language Limited ved ændringer m.v.
Lider den rejsende et økonomisk tab, der er en direkte følge af Europro Language Limited ændringer i eller aflysning af rejsen, har den rejsende krav på erstatning i overensstemmelse med de almindelige erstatningsretslige regler. Europro Language Limited fralægger sig dog ethvert ansvar for et økonomisk tab, der er en følge af indirekte følgeskader eller ideel skade. Den rejsende har heller ikke krav på erstatning, hvis ændringen eller aflysningen skyldes:
1. tilstrækkelig tilslutning for rejsens gennemførelse ikke er opnået, og dette af Europro Language Limited er meddelt den rejsende senest 7 dage før afrejse.
2. den rejsendes egne forhold (egen skyld)
3. uvedkommende trediemand
4. udefra kommende omstændigheder, d.v.s. force majeure eller force majeure lignende forhold, så som strejker, vind- og vejrforhold, herunder forsinkelser som en følge heraf, naturkatastrofer, krigshandlinger o.lign. forhold, som ikke kunne forudses.

11. Rejse- og ulykkesforsikring
Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde eventuelle omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. under rejsen, medmindre Europro Language Limited kan gøres ansvarlig herfor. Den rejsende har under rejsen tillige selv ansvaret for bagage, herunder penge, smykker o.lign., der er i den rejsendes egen varetægt. Rejse- og ulykkesforsikring kan tegnes gennem Europro Language Limited, det rejsebureau, hvor rejsen bestilles, eller direkte hos et rejseforsikringsselskab. For ferierejsende med dansk statsborgerskab, men ikke for rejsende i erhvervsøjemed, gælder den offentlige sygesikring (“det gule sygesikringsbevis”) ved rejser til de europæiske lande. Vær opmærksom på, at forsikringssummerne i de internationale transportkonventioner ofte er temmelig lave. Undersøg altid dæknings- omfanget ved rejser til udlandet i egen familie-/basisforsikring eller anden lignende forsikring, inden en rejseforsikring tegnes.

12. Den rejsendes egne pligter
Har den rejsende ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder den rejsende sig ikke på angiven tid og sted for ud- og hjemrejse, eller kan den rejsende ikke påbegynde og gennemføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, så som gyldigt pas, krævede visa, vaccinationsattester og lign., har Europro Language Limited ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Det samme gælder ved bortvisning af den rejsende på grund af gentagen, grov tilsidesættelse af ordensregler, der er fastsat af transportører, hoteller, feriesteder m.m..

13. Lovvalg / Tvister
Europro Languages ansvar er underlagt tysk ret. Søgsmål kan kun indbringes for domstolen på det sted, hvor sagsøgte har sin bopæl eller sit hovedforretningssted.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl samt ændringer, der er tilkommet efter trykning af katalog og prisliste og offentliggørelse på internettet.

14. Addresse
Europro Language Limited, 29 Harley Street, London, W1G 9QR, UK (England);
repræsenteres af
Europro Language Sprachreisebüro Herrnsdorf,
Inh. Eckhard Herrnsdorf,
Malschweg 10, 13593 Berlin, Tyskland
Telefon 0049 30 99 21 84 71 (administration) :: 0049 7663 912 394 (kundeservice)
Telefax 0049 30 792 01 30
eMail: info@europrolanguage.com
Skattenr. 19/344/61927 Finanzamt Spandau von Berlin